CÁC THAO TÁC CƠ BẢN

0

Trọng tâm bài học

Cài đặt chương trình

Khởi động chương trình

Mở một mô hình có sẵn

Lưu mô hình

Tắt/thêm cửa sổ thể hiện

Kích hoạt cửa sổ thể hiện


Thực hành

Tải file mô hình SAP2000 tại đây. Thực hiện các yêu cầu sau:

  1. Mở mô hình trong file vừa tải xuống.
  2. Lưu mô hình thành một file khác. Tên file mới này tự chọn.
  3. Thực hành việc tắt/thêm cửa sổ thể hiện. Bạn có thể tắt hết tất cả các cửa sổ được không?
  4. Thực hành việc kích hoạt cửa sổ thể hiện.