Kích hoạt cửa sổ thể hiện trong SAP2000

Tại một thời điểm chỉ có một cửa sổ thể hiện được kích hoạt. Khi ta thực hiện bất cứ một thao tác nào đối với mô hình thì thông tin mới này sẽ được thể hiện vào mô hình đang được kích hoạt. Để kích hoạt một cửa sổ nào đó thì ta chỉ cần nhắp chuột trái vào cửa sổ đó.

Xem ví dụ minh họa dưới đây: