Tắt/thêm cửa sổ thể hiện trong SAP2000

Sau khi ta tạo một mô hình mới thì SAP2000 sẽ xuất hiện 2 cửa sổ để thể hiện mô hình như hình dưới đây:

Ta có thể tắt một cửa sổ thể hiện bằng cách bấm vào dấu “X” ở góc trên bên phải của cửa sổ đó.

Để thêm cửa sổ thể hiện, ta bấm vào nút tam giác bên cạnh nút “X” ở góc trên bên phải của một cửa sổ bất kỳ, sau đó chọn vào dòng lệnh Add New Window trong danh sách xổ xuống.

Xem ví dụ mình họa dưới đây: