Dấu của véc tơ hình chiếu

Trong hình vẽ dưới đây, hình chiếu của véc tơ \(AB\) lên trục \(x\) mang dấu dương (vì cùng chiều với trục \(x\)). Hình chiếu của véc tơ CD lên trục \(x\) mang dấu âm (vì ngược chiếu với trục \(x\)).

Xem giải thích rõ hơn ở video sau:

Tham khảo thêm: Chiếu một véc tơ lên một trục;