Chiếu một véc tơ lên một trục

Trong hình dưới đây, véc tơ \(A’B’\) là hình chiếu của véc tơ \(AB\) lên trục \(x\).

Độ dài hình chiếu của đoạn \(AB\) lên trục \(x\) là:

\(A’B’ = AB\times cos\alpha\)     hoặc    \(A’B’ = AB\times sin\beta\)
(xem lại hệ thức lượng trong tam giác vuông tại đây).

Xem trình bày chi tiết ở video sau:

Tham khảo thêm: Chiếu một điểm lên một trục; Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Dấu của véc tơ hình chiếu;