Chiếu một điểm lên một trục

Trong hình vẽ dưới đây, điểm \(A’\) là hình chiếu của điểm \(A\) lên trục \(x\).

Xem hướng dẫn chi tiết ở video sau: