HOME

Chào mừng các bạn đến với SVAHA!

Chúng tôi muốn vượt khỏi điểm S trên đường cong Dunning Kruger. Hãy đồng hành với chúng tôi nếu bạn có cùng ước muốn…

Đường Dunning Kruger