Xây dựng mô hình từ kết cấu mẫu

SAP2000 trang bị sẵn một số kết cấu mẫu để giúp cho việc xây dựng mô hình được nhanh chóng.

Chọn lệnh File>New Model để mở cửa sổ lựa chọn kết cấu mẫu như hình dưới đây:


Chọn một mẫu kết cấu trong mục Select Template, gồm:

Blank: Tạo một mô hình mới từ không có gì.
Grid Only: Tạo một hệ trục tọa độ để xây dựng mô hình.
Beam: Tạo một hệ kết cấu dầm. Xem thông số ở đây.
2D Trusses: Tạo một kết cấu dàn phẳng.
3D Trusses: Tạo kết cấu dàn không gian.
2D Frames:  Tạo kết cấu khung phẳng.
3D Frames: Tạo kết cấu khung không gian.
Wall: Tạo kết cấu vách.
Flat Slab: Tạo kết cấu sàn phẳng.
Shells: Tạo kết cấu vỏ.
Staircases: Tạo kết cấu cầu thang.
Storage Structures: Tạo kết cấu bể chứa.
Underground Concrete: Tạo kết cấu bể ngầm.
Solid Model: Tạo kết cấu dạng khối.
Pipes and Plates: Tạo kết cấu dạng ống.

 

Leave a Reply