SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN

0

Ngoài các phép toán cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa, trong tính toán kỹ thuật ta thường dùng các hàm toán học phổ biến như các hàm lượng giác, logarith, trị tuyệt đối…

Xem ở đây để hiểu thế nào là một hàm.

Dưới đây liệt kê một số hàm thông dụng:

pi: hàm trả về số pi (= 3.141592653598793). Ai đó muốn lý sự thì gọi nó là hằng cũng được.

Inf: hàm trả về số vô cùng. Cũng có thể gọi nó là hằng.

cos(x): tính cosin của góc x (radian)

sin(x): tính sin của góc x (radian)

tan(x): tính tang của góc x (radian)

acos(x): tính arc cos của x, trả về góc tính theo radian

asin(x): tính arc sin của x, trả về góc tính theo radian

exp(x): tính lũy thừa x của cơ số tự nhiên e

sqrt(x): tính căn bậc hai của x

log(x): tính logarith tự nhiên (theo cơ số e) của x

log10(x): tính logarith thập phân của x

abs(x): tính giá trị tuyệt đối của x

sign(x): lấy dấu của x

max(x): tìm giá trị lớn nhất của véc tơ x

min(x): tìm giá trị bé nhất của véc tơ x

round(x): làm tròn x đến số tự nhiên gần nhất

ceil(x): làm tròn lên số x

floor(x): làm tròn xuống số x

Thí dụ, để tính giá trị của biểu thức:

\(log\pi + 3\times cos 45^0\)

Ta nhập biểu thức sau vào Command Window:

>>log(pi) + 3*cos(45*pi/180)

Thét méc gì thì để lại Comment.

2 Replies to “SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN”

Leave a Reply