Privacy Policy – Sổ Tay Xây Dựng

App này không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào của người dùng.

This app does not collect any user’s data.