Giải Ví dụ 3 – Phân tích CTHH

Điều kiện cần

Hệ nối đất

\(D = 3\)

\(H=0\)

\(K=2\)

\(T=0\)

\(C_0 = 5\)

\(n = 3H+2K+T+C_0-3D = 3(0)+2(2)+0+5-3(3)=0\)

Vậy hệ đủ liên kết, thỏa điều kiện cần.

Điều kiện đủ

Xem video minh họa dưới đây:

Giải thích:

Ba miếng cứng (Đất), (ABC), (CDE) nối với nhau bằng ba khớp liên hợp không thẳng hàng (khớp A, CE), ta được miếng cứng (Đất + ABCDE).

Miếng cứng (Đất + ABCDE) nối với miếng cứng (DFG) bởi khớp tại D và thanh tại G, ta được cả hệ là một miếng cứng, bất biến hình.