Giải Ví dụ 5 – Phân tích CTHH

Điều kiện cần:

Hệ nối đất

\(D = 5; H = 0; K = 4; T = 0; C_0 = 7\)

\(n = 3H + 2K + T + C_0 – 3D = 3(0) + 2(4) + 0 + 7 – 3(5) =0\)

Vậy hệ đủ liên kết, thỏa điều kiện cần.


Hỏi – Đáp:

Hỏi: \(D = 5\) là những miếng cứng nào?
Đáp: Xem hình vẽ bên trên.
Hỏi: Tại sao không xem GH là một miếng cứng?
Đáp: Không thích.
Hỏi: Xem GH là một miếng cứng có được không?
Đáp: Được. Nhưng số lượng các liên kết và gối tựa thay đổi so với ở đây.

Hỏi: \(K=4\) có phải là các khớp B, D, E, G không?
Đáp: Không. Là các khớp B, D, E thôi. G không được kể là liên kết khớp.
Hỏi: ???
Đáp: Vào classroom mà hỏi. Thầy giải thích rồi nhưng tao quên.

Hỏi: Nếu vậy thì B, D, E chỉ có 3 khớp thôi. Sao \(K=4\)?
Đáp: \(K\) là số liên kết khớp đơn giản. Tại B là liên kết khớp phức tạp vì khớp B nối 3 miếng cứng lại với nhau. Liên kết khớp phức tạp này bằng 2 liên kết khớp đơn giản. Vậy nên tại B có \(K=2\).

Hỏi: Ở đây có 4 gối cố định tại A, C, F, H. Vậy \(C_0\) phải bằng 8. Sao ở đây lại lấy \(C_0=7\)?
Đáp: H không phải là gối cố định. Thanh GH, khớp G và khớp H tạo thành một liên kết tựa tương đương với liên kết tựa loại 1.
Hỏi: ???
Đáp: Thầy giải thích rồi nhưng tao quên.


Điều kiện đủ:

Dễ ợt.