Giải Ví dụ 4 – Phân tích CTHH

Điều kiện cần:

Hệ nối đất

\(D = 3; H = 0; K = 2; T = 0; C_0 = 5\)

\(n = 3H + 2K + T + C_0 – 3D = 3(0) + 2(2) + 0 + 5 – 3(3) =0\)

Vậy hệ đủ liên kết, thỏa điều kiện cần.

Điều kiện đủ:

Xem video minh họa dưới đây:

Giải thích:

Miếng cứng (AB) nối khớp với miếng cứng đất tại A và nối khớp với miếng cứng (BCD) tại B. Như vậy xem như miếng cứng (Đất) nối với miếng cứng (BCD) bằng một liên kết thanh mở rộng A-B.

Tương tự như vậy, xem như miếng cứng (Đất) nối với miếng cứng (BCD) bằng một liên kết thanh mở rộng D-E.

Như vậy miếng cứng (Đất) nối với miếng cứng (BCD) thông qua ba liên kết thanh: A-B, D-E và thanh tại C. Ba thanh này không đồng quy, không song song, tạo thành một liên kết hàn mở rộng. Suy ra hệ bất biến hình.