Giải Ví dụ 2 – Phân tích CTHH

Điều kiện cần:

Hệ dàn nối đất.

\(T = 16\)

\(M = 10\)

\(C_0 = 4\)

\(n =T+C_0-2M = 16+4-2(10) = 0\)

Vậy hệ đủ liên kết, thỏa điều kiện cần.

Điều kiện đủ:

Xem video minh họa điều kiện đủ dưới đây:

Giải thích:

Tam giác khớp (1-9-10) là một miếng cứng. Lần lượt phát triển các bộ đôi (1-2,9-2), (2-8,9-8), (2-3,8-3), ta được miếng cứng (1-3-8-10).

Tam giác khớp 4-5-7 là một miếng cứng. Phát triển bộ đôi (5-6,7-6), ta được miếng cứng (4-5-6-7).

Xem đất là một miếng cứng.

Miếng cứng (Đất) nối với miếng cứng (1-2-8-10) bởi khớp tại 10 và thanh tại 8 (có phương không đi qua khớp 10), ta được miếng cứng (Đất + 1-3-8-10).

Miếng cứng (Đất + 1-3-8-10) nối với miếng cứng (4-5-6-7) bằng khớp ảo 6 (tạo bởi  thanh 8-7 và thanh 6) và một thanh (3-4) có phương không đi qua khớp 6. Như vậy cả hệ là một miếng cứng, bất biến hình.