Mở một mô hình SAP2000 có sẵn

Để mở một mô hình có sẵn, ta chọn lệnh File>Open… sau đó xác định file chứa một mô hình SAP2000 có sẵn rồi mở nó tương tự như đối với các phần mềm khác. Xem ví dụ minh họa dưới đây: