Khởi động chương trình SAP2000

Việc khởi động (mở, chạy) chương trình SAP2000 được thực hiện tương tự như các chương trình khác. Xem video hướng dẫn dưới đây: