Trình tự phân tích kết cấu bằng phần mềm

Việc tính toán chuyển vị, biến dạng, nội lực trong kết cấu được gọi là phân tích kết cấu. Để phân tích kết cấu bằng phần mềm phần tử hữu hạn như SAP2000, ETABS thì ta cần thực hiện các công việc chính sau:

  1. Lý tưởng hóa kết cấu thực thành sơ đồ tính (hay mô hình kết cấu).
  2. Xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của sơ đồ tính trong phần mềm.
  3. Thiết lập các thông số phân tích và thực hiện phân tích.
  4. Xem/xuất kết quả.

Công việc (1) là công việc quan trọng nhất, quyết định đến độ tin cậy của việc phân tích kết cấu. Nó đòi hòi người phân tích phải có sự am hiểu tốt về ứng xử của kết cấu và nền tảng cơ học vững chắc. Tuy nhiên, nội dung này nằm ngoài phạm vi của khóa học này.

Công việc (2), (3) và (4) được thực hiện trong phần mềm. Trong đó công việc (3) và (4) khá nhẹ nhàng và đơn giản. Công việc (2) là công việc mà người phân tích phải đầu tư nhiều thời gian để thực hiện. Khóa học này hỗ trợ bạn các nội dung này.


Việc xây dựng mô hình phần tử hữu hạn của sơ đồ tính trong phần mềm gồm các bước cơ bản sau:

Xây dựng sơ đồ hình học của kết cấu.

Định nghĩa vật liệu và các đặc trưng của nó.

Định nghĩa tiết diện.

Gán tiết diện cho các cấu kiện.

Gán tải trọng cho kết cấu.

Gán liên kết cho kết cấu.

Chia lưới phần tử.

Tùy từng bài toán cụ thể mà các công việc trên có thể được thực hiện theo các trình tự khác nhau. Nhưng tất cả các thao tác này đều phải có đủ trong việc xây dựng mô hình (trừ công việc chia lưới phần tử có thể không cần thực hiện đối với kết cấu dạng thanh). Nếu bạn bỏ qua bất cứ một công việc nào trong số những công việc trên thì SAP2000/ETABS sẽ làm giùm cho bạn theo ý của nó. Khi đó mô hình của bạn sẽ không đáng tin cậy.

Leave a Reply