Đóng, thêm cửa sổ thể hiện

Để đóng một cửa sổ thể hiện, thực hiện như hình bên dưới:

Để thêm cửa sổ thể hiện, thực hiện như hình bên dưới:

Leave a Reply