Toán kỹ thuật cơ bản

Đây là các nội dung toán ứng dụng dành cho dân Kỹ thuật kết cấu. Muốn kiếm toán lý thuyết, chặt chẽ thì làm ơn đi kiếm chổ khác!

Hàm bậc nhất – Đường thẳng