Cánh tay đòn của một lực đối với một điểm

Trong hình vẽ dưới đây, d là cánh tay đòn của lực F đối với điểm A.

Xem hướng dẫn chi tiết trong video sau: