Thể hiện các cửa sổ trong màn hình chính của MATLAB

Để lựa chọn cách thể hiện các cửa sổ, bạn vào Home>Layout như hình vẽ. Chọn các dòng thể hiện khác nhau rồi quan sát để hiểu ý nghĩa của từng dòng lệnh.