Cấu trúc của câu lệnh Matlab

Đây là ví dụ về một câu lệnh của Matlab:

>>a = 2 + cos(4)

Câu lệnh trên đây gồm 2 vế, phân biệt nhau bởi dấu “=”. Trước hết Matlab sẽ thực hiện việc tính toán giá trị của biểu thức bên phải, ở đây là 2 + cos(pi), sau đó gán kết quả tính toán này cho biến bên trái (ở đây là biến a).

Trong biểu thức tính toán ở bên phải có thể chứa các phép toán và các hàm, thí dụ trên đây là phép toán cộng và hàm cos. Ngoài ra nó còn có thể chứa hùm bà lằng nhiều thứ khác nữa, học một hồi rồi bạn sẽ ngộ ra. Nói nhiều ở đây nó rối.

Trong trường hợp câu lệnh chỉ có một vế (tức là không có dấu “=”) thì Matlab sẽ tính toán biểu thức của vế này rồi gán nó cho một biến tên là “ans”.

Bây giờ bạn hãy thực hiện dòng lệnh sau rồi xem kết quả, giải thích:

>> 2 = 1 + 1

Gợi ý: xem định nghĩa và quy ước về biến ở đây.