Bài giảng Cơ Học Kết Cấu Nâng Cao – Đào Đình Nhân

Dưới đây là các slide bài giảng môn Cơ Học Kết Cấu Nâng Cao (hay Phân Tích Phi Tuyến Kết Cấu Thanh) của thầy Đào Đình Nhân:

Đề cương

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Các mô hình phi tuyến một chiều

Chương 3: Phân tích phi tuyến kết cấu thanh 1 chiều

Chương 3: Phân tích phi tuyến kết cấu dàn

Chương 4: Phân tích phi tuyến kết cấu dầm và khung

Chương 5: Phân tích phi tuyến hình học