Hướng dẫn đăng ký tự học

Bạn có thể đăng ký tự học tài liệu này theo từng giai đoạn với nguyên tắc: chỉ trả học phí sau khi học xong. Học phí cho từng nội dung được tóm tắt như trong Bảng 1 sau:

PhầnNội dungHọc phíGhi chú
1ĐỘNG ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỘNG NỀN500.000100.000+400.000
2HỆ MỘT BẬC TỰ DO500.000
3HỆ NHIỀU BẬC TỰ DO500.000
4HỆ PHI TUYẾN500.000
Bảng 1: Học phí cho từng nội dung tự học

Tóm tắt quá trình học và trả học phí:

  1. Đóng 100.000 đồng để được cấp quyền truy cập tài liệu Phần 1.
  2. Học Phần 1. Học xong rồi mới đóng thêm 400.000 đồng. Học không xong thì khỏi đóng.
  3. Học Phần 2. Học xong rồi mới đóng 500.000 đồng. Học không xong thì khỏi đóng.
  4. Học Phần 3. Học xong rồi mới đóng 500.000 đồng. Học không xong thì khỏi đóng.
  5. Học Phần 4. Học xong rồi mới đóng 500.000 đồng. Học không xong thì khỏi đóng.
  6. Sau khi đóng học phí Phần 4, tiếp tục được đọc toàn bộ tài liệu 6 tháng nữa.

Tất cả các khoản phí trên đây đều không hoàn lại.

Mọi người đều phải bắt đầu từ đầu (tức là bắt đầu từ Bước 1 dưới đây), bất kể là đã từng tham gia khóa học hay chưa.


Chi tiết việc đăng ký và học như sau:

Bước 1: Chuẩn bị sẵn một địa chỉ gmail để đăng ký tài khoản. Chúng tôi nhắc lại là địa chỉ gmail, không chấp nhận các địa chỉ e-mail khác.

Bước 2: Nộp tiền hay chuyển 100.000đ (một trăm nghìn đồng) vào tài khoản Vietcombank sau:

  • Tên tài khoản: ĐÀO ĐÌNH NHÂN
  • Số tài khoản: 018 100 025 0710
  • Chi nhánh Đông Sài Gòn.

Nội dung nộp/chuyển khoản là: EE0<dấu cách><phần tên của địa chỉ gmail>

(số không sau chữ EE)

Thí dụ, nếu địa chỉ gmail của bạn là abc.123@gmail.com thì nội dung nộp/chuyển khoản ghi là:

EE0 abc123

Khoản phí này xem như phí cấp quyền truy cập.

Bước 3: Sử dụng địa chỉ gmail trong Bước 2, thông báo đã nộp/chuyển khoản thành công đến nhan.giangday@gmail.com

Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ cấp tài khoản đăng nhập cho bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản này để đọc Phần 1: ĐỘNG ĐẤT VÀ CHUYỂN ĐỘNG NỀN. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ gửi đề của Bài tập 1 cho bạn. Nội dung của bài tập này liên quan đến tất cả những kiến thức quan trọng của phần này. Chúng giúp định hướng quá trình tự học của bạn.

Bước 4: Trong vòng 3 tuần (21 ngày) kể từ lúc chúng tôi gửi tài khoản cho bạn, bạn phải gửi file bài giải của Bài tập 1 đến e-mail: nhan.giangday@gmail.com. Nếu bạn không gửi kịp thời gian này, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn, kết thúc việc tự học. Nếu bạn nộp bài, có 3 khả năng xảy ra:

Bước 4.1: Bài của bạn hoàn hảo hoặc sai sót không đáng kể. Khi đó chúng tôi sẽ rất vui và thông báo với bạn rằng việc học Phần 1 của bạn đã hoàn tất. Lúc đó bạn sẽ được yêu cầu đóng nốt 400.000 đồng còn lại của học phí cho Phần 1 trong vòng 1 tuần. Nếu trễ hạn đóng học phí, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn, kết thúc việc tự học. Sau khi thanh toán toàn bộ học phí của Phần 1 thì chuyển sang Bước 5.

Bước 4.2: Bài của bạn có sai sót, nhưng có thể cải thiện được. Khi đó chúng tôi sẽ gợi ý, hướng dẫn, giúp đỡ để bạn hoàn thiện và nộp lại bài trong vòng 1 tuần. Nếu bài nộp lại này tốt thì nội dung của Bước 4.1 trên đây được thực hiện, ngược lại thì xem Bước 4.3.

Bước 4.3: Bài của bạn cho thấy rằng việc tiếp tục tự học của bạn sẽ chỉ làm tốn thời gian của bạn và của chúng tôi. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết và xóa tài khoản của bạn. Bạn không cần phải đóng thêm học phí cho phần này. Kết thúc việc tự học.

Bước 5: Bạn sẽ được cấp quyền đọc tài liệu Phần 2: HỆ MỘT BẬC TỰ DOBài tập 2.

Bước 6: Trong vòng 4 tuần (28 ngày) kể từ lúc chúng tôi gửi Bài tập 2 cho bạn, bạn phải gửi file bài giải của Bài tập 2 đến e-mail: nhan.giangday@gmail.com. Nếu bạn không gửi kịp thời gian này, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn, kết thúc việc tự học. Nếu bạn nộp bài, có 3 khả năng xảy ra:

Bước 6.1: Bài của bạn hoàn hảo hoặc sai sót không đáng kể. Khi đó chúng tôi sẽ rất vui và thông báo với bạn rằng việc học Phần 2 của bạn đã hoàn tất. Lúc đó bạn sẽ được yêu cầu đóng 500.000 đồng học phí cho phần này trong vòng 1 tuần. Nếu trễ hạn đóng học phí, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn, kết thúc việc tự học. Sau khi thanh toán toàn bộ học phí của Phần 2 thì chuyển sang Bước 7.

Bước 6.2: Bài của bạn có sai sót, nhưng có thể cải thiện được. Khi đó chúng tôi sẽ gợi ý, hướng dẫn, giúp đỡ để bạn hoàn thiện và nộp lại bài trong vòng 1 tuần. Nếu bài nộp lại này tốt thì nội dung của Bước 6.1 trên đây được thực hiện, ngược lại thì xem Bước 6.3.

Bước 6.3: Bài của bạn cho thấy rằng việc tiếp tục tự học của bạn sẽ chỉ làm tốn thời gian của bạn và của chúng tôi. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết và xóa tài khoản của bạn. Bạn không cần phải đóng học phí cho phần này. Kết thúc việc tự học.

Bước 7: Bạn sẽ được cấp quyền đọc tài liệu Phần 3: HỆ NHIỀU BẬC TỰ DOBài tập 3.

Bước 8: Trong vòng 4 tuần (28 ngày) kể từ lúc chúng tôi gửi Bài tập 3 cho bạn, bạn phải gửi file bài giải của Bài tập 3 đến e-mail: nhan.giangday@gmail.com. Nếu bạn không gửi kịp thời gian này, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn, kết thúc việc tự học. Nếu bạn nộp bài, có 3 khả năng xảy ra:

Bước 8.1: Bài của bạn hoàn hảo hoặc sai sót không đáng kể. Khi đó chúng tôi sẽ rất vui và thông báo với bạn rằng việc học Phần 3 của bạn đã hoàn tất. Lúc đó bạn sẽ được yêu cầu đóng 500.000 đồng học phí cho phần này trong vòng 1 tuần. Nếu trễ hạn đóng học phí, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn, kết thúc việc tự học. Sau khi thanh toán toàn bộ học phí của Phần 3 thì chuyển sang Bước 9.

Bước 8.2: Bài của bạn có sai sót, nhưng có thể cải thiện được. Khi đó chúng tôi sẽ gợi ý, hướng dẫn, giúp đỡ để bạn hoàn thiện và nộp lại bài trong vòng 1 tuần. Nếu bài nộp lại này tốt thì nội dung của Bước 8.1 trên đây được thực hiện, ngược lại thì xem Bước 8.3.

Bước 8.3: Bài của bạn cho thấy rằng việc tiếp tục tự học của bạn sẽ chỉ làm tốn thời gian của bạn và của chúng tôi. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết và xóa tài khoản của bạn. Bạn không cần phải đóng học phí cho phần này. Kết thúc việc tự học.

Bước 9: Bạn sẽ được cấp quyền đọc tài liệu Phần 4: HỆ PHI TUYẾNBài tập 4.

Bước 10: Trong vòng 4 tuần (28 ngày) kể từ lúc chúng tôi gửi Bài tập 4 cho bạn, bạn phải gửi file bài giải của Bài tập 4 đến e-mail: nhan.giangday@gmail.com. Nếu bạn không gửi kịp thời gian này, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn, kết thúc việc tự học. Nếu bạn nộp bài, có 3 khả năng xảy ra:

Bước 10.1: Bài của bạn hoàn hảo hoặc sai sót không đáng kể. Khi đó chúng tôi sẽ rất vui và thông báo với bạn rằng việc học Phần 4 của bạn đã hoàn tất. Lúc đó bạn sẽ được yêu cầu đóng 500.000 đồng học phí cho phần này trong vòng 1 tuần. Nếu trễ hạn đóng học phí, chúng tôi sẽ xóa tài khoản của bạn, kết thúc việc tự học. Sau khi thanh toán toàn bộ học phí của Phần 4 thì chuyển sang Bước 11.

Bước 10.2: Bài của bạn có sai sót, nhưng có thể cải thiện được. Khi đó chúng tôi sẽ gợi ý, hướng dẫn, giúp đỡ để bạn hoàn thiện và nộp lại bài trong vòng 1 tuần. Nếu bài nộp lại này tốt thì nội dung của Bước 10.1 trên đây được thực hiện, ngược lại thì xem Bước 10.3.

Bước 10.3: Bài của bạn cho thấy rằng việc tiếp tục tự học của bạn sẽ chỉ làm tốn thời gian của bạn và của chúng tôi. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết và xóa tài khoản của bạn. Bạn không cần phải đóng học phí cho phần này. Kết thúc việc tự học.

Bước 11: Việc tự học có hướng dẫn kết thúc. Bạn vẫn còn quyền đọc tài liệu trong vòng 6 tháng kể từ thời điểm kết thúc việc đóng học phí Phần 4.