Chọn chiều dày sàn thường, không dầm, có mũ cột

Sàn thường không dầm, có mũ cột