Hệ số dãn nở nhiệt của vật liệu

Vật liệu Hệ số dãn nở (1/K hay 1/C)
Bê tông nặng, bê tông hạt nhỏ, bê tông tự ứng suất và bê tông nhẹ với cốt liệu mịn đặc chắc 1.0E-5
Bê tông nhẹ với cốt liệu mịn có cấu trúc rỗng 0.7E-5
Bê tông tổ ong và bê tông rỗng 1.0E-5
Cốt thép 1.2E-5