Bảng các thông số để xây dựng phổ thiết kế (Theo TCVN 9386:2012)

Gồm: S = hệ số nền; Tb, Tc, Td = các chu kỳ góc của phổ thiết kế.

Loại nền đất S Tb (s) Tc (s) Td (s)
A 1 0.15 0.4 2
B 1.2 0.15 0.5 2
C 1.15 0.2 0.6 2
D 1.35 0.2 0.8 2
E 1.4 0.15 0.5 2