Phổ phản ứng phi tuyến cho băng gia tốc

(Nếu có thông báo lỗi, bạn hãy tách dãy chu kỳ ra để giải nhiều lần)