Phản ứng hệ một bậc tự do phi tuyến với chuyển động nền