Tính vận tốc truyền sóng khối

(Xem lý thuyết tại đây)