Hướng dẫn đăng ký thuê tài liệu

Bạn có thể thuê đọc tài liệu này với giá 1.000.000đ (một triệu đồng)/năm. Cách thuê như sau:

Bước 1: Chuẩn bị sẵn một địa chỉ gmail để đăng ký tài khoản. Chúng tôi nhắc lại là địa chỉ gmail, không chấp nhận các địa chỉ e-mail khác.

Bước 2: Nộp tiền hay chuyển tiền (một triệu đồng) vào tài khoản Vietcombank sau:

  • Tên tài khoản: ĐÀO ĐÌNH NHÂN
  • Số tài khoản: 018 100 025 0710
  • Chi nhánh Đông Sài Gòn.

Nội dung nộp/chuyển khoản là: EE<dấu cách><phần tên của địa chỉ gmail>

Thí dụ, nếu địa chỉ gmail của bạn là abc.123@gmail.com thì nội dung nộp/chuyển khoản ghi là:

EE abc.123

Bước 3: Sử dụng địa chỉ gmail trong Bước 2, thông báo đã nộp/chuyển khoản thành công đến nhan.giangday@gmail.com

Trong vòng 24 giờ sau khi nhận được tiền, chúng tôi sẽ cấp tài khoản đăng nhập cho bạn. Bạn có thể sử dụng tài khoản này để đọc tài liệu Kỹ thuật động đất trong vòng 1 năm (kể từ ngày tài khoản được cấp.)

Chúng tôi sẽ không hoàn tiền lại sau khi đã cấp tài khoản cho bạn.