Chọn chiều dày sàn ứng suất trước, không dầm, có mũ cột

Sàn thường không dầm, có mũ cột