Độ sụt của bê tông trước khi đổ

Loại và tính chất của kết cấu Độ sụt (cm)
Đầm máy Đầm tay
Lớp lót dưới móng hoặc nề nhà, nền đường và nền đường băng. 0 - 1 -
Mặt đường và đường băng, nền nhà, kết cấu khối lớn không hoặc ít cốt thép (tường chắn, móng block ….) 0 - 2 2 - 4
Kết cấu khối lớn có tiết diện lớn hoặc trung bình. 2 - 4 4 - 6
Kết cấu bê tông cốt thép có mật độ cốt thép dày đặc, tường mỏng, phễu silô, cột, dầm và bản tiết diện bé… các kết cấu bê tông đổ bằng cốt pha di động. 5 - 8 8 - 12
Các kết cấu đổ bằng bê tông bơm. 12 - 20 12 - 20

Ghi chú: Đây là độ sụt tại công trường.