Cấp phối bê tông

Thành phần Mác = Cường độ trung bình của bê tông (kG/cm2)
100 150 200 250 300 350 400
Xi măng (kg) 0 246 296 344 394 455 458
Cát (m3) 0 0.495 0.475 0.456 0.436 0.4 0.424
Đá (m3) 0 0.891 0.881 0.872 0.862 0.851 0.861
Nước (lít) 0 195 195 195 195 200 181
Phụ gia - - - - - - Dẻo hóa