Chiều rộng vết nứt cho phép

Chiều rộng cho phép của vết nứt theo TCVN 5574:2018 (dành cho bê tông cốt thép trong môi trường không xâm thực)

Chiều rộng cho phép của vết nứt theo TCVN 9346:2012 (yêu cầu chống ăn mòn cốt thép trong môi trường biển)

Chú thích: Bề rộng khe nứt giới hạn cho trong bảng ứng với tác dụng của toàn bộ tải trọng, kể cả dài hạn và ngắn hạn. Đối với kết cấu bê tông cốt thép ứng suất trước không cho phép xuất hện vết nứt.

Mác bê tông ghi trên đây là cường độ chịu nén trung bình của bê tông, tính theo MPa (xem ở đây)