Click vào từng hình để tính cụ thể

Tiết diện chữ nhật Tiết diện tròn Tiết diện tam giác Tiết diện bán nguyệt Tiết diện chữ nhật rỗng Tiết diện tròn rỗng Tiết diện I đối xứng Tiết diện H đối xứng Tiết diện I không đối xứng Tiết diện H không đối xứng Tiết diện T Tiết diện T nằm Tiết diện C Tiết diện U Tiết diện C không đối xứng Tiết diện U không đối xứng Tiết diện L Tiết diện + Tiết diện hình thang Tiết diện thép hình I Tiết diện thép hình H Tiết diện thép hình V Tiết diện thép hình L Tiết diện thép hình C